ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายพิเศษ จียาศักดิ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ