ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.60
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.75%)

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย
 • อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย
 • Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทย์สภา ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทหรือกิจการอื่นๆ
 • 2552 - ปัจจุบัน : Co-director / Pierre LAjuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
 • 2547 - ปัจจุบัน : Visiting Lecturer / Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
 • 2547 - ปัจจุบัน : Co-director / Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - 2560 : President / World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology
 • 2554 - 2556 : ที่ปรึกษา / สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและ รังสีร่วมรักษาไทย