ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการผู้อำนวยการ

ในปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขี้นกับบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด โดยบริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยใช้ ชื่อย่อว่า PR9

ทั้งนี้นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังมีพันธกิจหลักเพิ่ม คือ การนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และ เครื่องมือที่ทันสมัย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานโดย รวมของบริษัทฯ ที่เติบโตเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภท อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ อันถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล และสถาบันที่เป็นที่ยอมรับอื่นๆ อีกด้วย

ภายใต้แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) บริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยสำนึกรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และคำนึงถึง ผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงการเอาใจใส่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety : FMS) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการเติบโตก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และพันธกิจที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต