ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.01%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการผู้อำนวยการ

ในปี 2562 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) เน้นการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)

จากการที่ประชากรในประเทศให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลตนเองมากขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพเติบโต อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ดังจะเห็นได้จากการขยายกิจการ ของผู้ประกอบการหลายราย และการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การก้าวสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Aging Society) และความต้องการได้รับบริการที่มีมาตรฐานสะดวกสบาย นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้บริการ ชาวต่างชาติก็นิยมเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ของรัฐบาล ตลอดจนความพยายามในการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ บริษัทมีรายได้รวม 2,890 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,849 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 5.7 และ ร้อยละ 5.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2561 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 284 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561 ร้อยละ 80.9 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,717 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 678 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,039 ล้านบาท บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการโดยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) เน้นการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) สำหรับผู้รับ บริการที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และต้องการส่งเสริมให้แข็งแรงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนั้น แล้วยังให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่บุคลากรของบริษัทในเรื่องต่างๆ ได้แก่ รายได้ สวัสดิการ สภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังจะเห็นได้จากค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการทำงานกับองค์กรอยู่ในระดับสูง และบริษัทมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มารับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย การช่วยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับทิศทางในปี 2563 นี้ บริษัทยังดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่อเนื่องที่เน้นการเพิ่มรายได้จากกลุ่มผู้ป่วย ต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย และกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการ เพิ่มขึ้นจากการเริ่มเปิดบริการในอาคารส่วนขยาย เพื่อรองรับฐานผู้รับบริการกลุ่มใหม่ๆ และขยายการรองรับกลุ่มผู้ป่วย ซับซ้อนในอาคารปัจจุบันให้สามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการประกันสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้น อีกทั้งยังเน้นเรื่องการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นช่องทาง Social media ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวางในงบประมาณที่เหมาะสม และยังนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลดิจิตอลได้ในปี 2563

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับ การบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่เติบโต อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป