SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ PR9 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2561

การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โรงพยาบาลพระรามเก้า 'PR9' เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ 'PR9'

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561(แก้ไข template)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561