แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผลการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งมติคณะกรรมการ เกี่ยวกับ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ PR9 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2561

การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561