สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โรงพยาบาลพระรามเก้า 'PR9' เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ 'PR9'

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561(แก้ไข template)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

นโยบายการนำส่งงบการเงิน

สรุปข้อมูลสารสนเทศ (เพิ่มเติมข้อมูล)

สรุปข้อมูลสารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ PR9 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลพระรามเก้าเผยแผนไอพีโอ คาดพร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไตรมาส 4 ปีนี้เสริมแกร่งความสามารถการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ