ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 292,062,500 37.14
2. JPMORGAN THAILAND FUND 16,860,600 2.14
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 14,902,500 1.90
4. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 12,169,800 1.55
5. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.34
6. นายสันติ ภิรมย์ภักดี 10,000,000 1.27
7. น.พ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.27
8. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.19
9. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.18
10. นายประเสริฐ เสถียรถิระกุล 8,000,000 1.02