ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.01%)

หมายเหตุ

ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่ง เทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า