ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมการแพทย์ (Healthcare) หลังจากเกิดสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันให้ ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต้องปรับตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัล อาทิ เช่น การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) การปฏิบัติงานทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Video Conferencing) เป็นต้น หลายประเทศนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Blockchain, AI, Big data, 5G และ Robot มาสนับสนุนทางการแพทย์ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมสุขภาพ และสาธารณสุข และทรัพยากรอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน
บริษัทในฐานะเป็นสถานประกอบการด้านสุขภาพและ สาธารณสุขได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบ ตรวจสุขภาพและรักษาแบบ “โรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual hospital)” และการรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึง การรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ อาทิ เช่น ศูนย์เลสิค ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์นิทรารมย์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับ การเติบโตสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ทางธุรกิจในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและขยายช่องทาง ในการรักษา นำไปสู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศในระยะยาว และสอดคล้องตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน