ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 พร้อมงบแสดง ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า (แบบ ค.) ดาวน์โหลด