ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายพิเศษ จียาศักดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ