ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

หมายเหตุ

ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า