ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการผู้อำนวยการ

สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและอีกหลายภาคส่วนของประเทศไทย

ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวรวมถึงธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รวมไปถึงการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าได้ให้บริการอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมไปถึงการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและสภาหอการค้าไทยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับชาวกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการไทยร่วมใจเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยพันธกิจเพื่อให้ผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

ในส่วนของโรงพยาบาลได้มีการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลัง รองรับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์เลสิคพระรามเก้าตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการแก้ไขสายตา รวมทั้งการพัฒนาระบบโรงพยาบาลออนไลน์เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในบางช่วงเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 ตามแผนยุทธศาสตร์ ABV หรือ Advanced-Better-Virtual ที่โรงพยาบาลได้วางไว้

จากการปรับตัวและเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่เพิ่มทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นไปได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรายได้รวม เท่ากับ 3,026.0 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล 2,986.8 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 249.2 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,136.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 859.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277.9 ล้านบาท

และในปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้ายังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้นคือ Extra services ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่นๆเพิ่ม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”