ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

กรรมการผู้อำนวยการ

สำหรับทิศทางในปีหน้านี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการ ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหลายด้าน ทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การใช้ ชีวิต รวมถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน เช่น ผู้ป่วยต่างชาติไม่สามารถเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย ได้เหมือนก่อน ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพต้องมีการปรับตัว อย่างหนัก เพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว และยังต้องควบคุม ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยไม่ลดคุณภาพของ การให้บริการ

โรงพยาบาลพระรามเก้าได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ ทันที หลังจากติดตามและประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เริ่ม มีการระบาดในประเทศจีน และเริ่มระบาดในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 โดยได้จัดเตรียมสถานที่แยกเฉพาะ สำหรับการตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วย ทั่วไป และวางแผนในการปรับสถานที่ผู้ป่วยใน เป็นห้อง ความดันลบ (Negative pressure) เพื่อรองรับการระบาด ในวงกว้าง รวมทั้งพัฒนาระบบ Telemedicine รองรับผู้ป่วย ที่ต้องการรับยาแต่ยังไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล และรณรงค์การเป็น COVID SAFE Hospital ในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่าง เคร่งครัด ทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจในการ มาใช้บริการหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดให้บริการในส่วนอาคาร ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) ซึ่งเป็นอาคารที่มี ความทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย เพื่อรองรับบริการ กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการดูแลสุขภาพแม้ยัง ไม่เจ็บป่วย สามารถรองรับผู้มารับบริการได้เพิ่มขึ้นจาก อาคารเดิม และวางแผนในการปรับปรุงสถานที่ในอาคาร A เพื่อให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยโรคยาก ซับซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยหลัก ของโรงพยาบาลให้ได้รับบริการหลากหลายขึ้น

และจากการปรับตัว ปรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก็ส่งผล ให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในวงจำกัด โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โรงพยาบาลมีรายได้รวม เท่ากับ 2,632.9 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 202.1 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,797.0 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 681.8 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115.2 ล้านบาท

สำหรับทิศทางในปีหน้านี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการเติบโตของ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะเป็น โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป