ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

Praram 9 Hospital

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“โรงพยาบาลฯ” หรือ “บริษัทฯ”)
เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลในปี พ.ศ. 2535

บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษา และฟื้นฟูโรคทั่วไป เช่น สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทางหรือโรคซับซ้อนต่างๆ ผ่านสถาบันทางการแพทย์ 2 สถาบัน ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทั้งหมด 20 ศูนย์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ (ฝ่ายการแพทย์)

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ (ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์)

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายเจริญ นัดพบสุข

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลฯ มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ

ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี ความทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) จาก JCI ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต และการดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Thailand Top Company Award 2018 ประเภทอุตสาหกรรมสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล

จุดแข็งและข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ

01

ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

02

การบริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

03

ทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การขยายเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลและความร่วมมือทางการแพทย์อย่าง ต่อเนื่อง

การก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์และจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการเติบโตสูงขึ้น

การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอย่างองค์รวมมากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานภายใน เพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital)

การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก และการปรับภาพลักษณ์องค์กร