ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการ กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

เเนบเอกสาร (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB เเละนามสกุล .doc, .docx and .pdf เท่านั้น)

หมายเหตุ: ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลและสถานะของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ