ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)
  2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,876.3 2,632.9 3,026.0
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 2,542.1 2,408.1 2,729.4
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 347.6 230.3 300.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 284.5 202.1 249.2
งบแสดงฐานะการเงิน        
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 4,716.6 4,797.0 5,136.9
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 677.6 681.8 859.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,039.0 4,115.2 4,277.9
หุ้น      
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 786.3 786.3 786.3
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.26 0.32
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.11 0.14
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม(1) (%) 9.8 7.7 8.2
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(2) (%) 6.2 4.2 5.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) (%) 7.2 5.0 5.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(4) (X) 0.2 0.2 0.2

หมายเหตุ :

(1) อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม + รายได้ทางการเงิน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น