ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
05/05/65 - 06/05/65 19/05/65 เงินปันผล 0.1400 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
30/04/64 - 05/05/64 20/05/64 เงินปันผล 0.1100 บาท 01/01/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/05/63 - 21/05/63 07/05/63 เงินปันผล 0.1400 บาท 01/01/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/05/62 - 08/05/62 23/05/62 เงินปันผล 0.1400 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ