ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 292,062,500 37.14
2. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 20,214,800 2.57
3. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,219,200 1.94
4. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.34
5. นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.27
6. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.19
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,324,025 1.19
8. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.18
9. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,132,400 1.03
10. นายประเสริฐ เสถียรถิระกุล 8,000,000 1.02