ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 292,062,500 37.14
2. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,007,300 1.91
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 13,245,000 1.68
4. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.34
5. นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.27
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,622,100 1.22
7. นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.19
8. นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.18
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,395,719 1.07
10. นาย สันติ ภิรมย์ภักดี 8,052,500 1.02