ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำ หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9”

โดย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็น เครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมี การดำเนินกิจการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการเติบโต ในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็นบริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งเนื้อหาสาระหลักจะสอดคล้อง กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้าน เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงและ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และผู้บริหารระดับสูง ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้มิติหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเรื่อง “การประเมินความยั่งยืน: กิจกรรม THSI One on One Coaching” ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้บริหารสูงสุด คณะทำงาน ความยั่งยืน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจบการบรรยาย ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางที่จะนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ และปรับใช้กับการบริหารจัดการทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริม ให้บุคลากรนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วย การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บริษัทจึงได้รับ ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการประเมิน CGR หรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนโดยให้มีการจัดอบรมใน วันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทดสอบความรู้ ความเข้าใจภายหลังการอบรม และอธิบายคำตอบให้ทราบ รวมทั้งให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับการทำงาน และ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ฯลฯ ได้รับทราบและยึดถือเป็น แนวปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

จริยธรรมองค์กร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายด้านภาษี
การดำเนินการด้านภาษี