ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม
ผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม