ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.35 (5.11%)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม