ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) +0.15 (1.55%)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
มติคณะกรรมการ: การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
รายการงานใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
ผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม