ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.72%)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
ผลการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และการถ่ายทอดสดการประชุม
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
การขยายระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม