ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.80
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
ผลการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม