ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม