ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.60
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.75%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า (แบบ ค.) ดาวน์โหลด