ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า (แบบ ค.) ดาวน์โหลด