ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า (แบบ ค.) ดาวน์โหลด