ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) +0.15 (1.55%)

นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9”

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อีกทั้ง เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการปรับปรุงและทบทวนนโยบายดังกล่าวอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรุงใหม่ และหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทในวันปฐมนิเทศ และทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรมและอธิบายคำตอบให้ทราบ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบในหัวข้อดังกล่าว โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

จริยธรรมองค์กร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายด้านภาษี

ผลการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ

ผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

การประเมิน(ประจำปี) ผลการประเมิน จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้ 100 คะแนน จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกประเมิน
2562 100 คะแนน 182 627
2563 100 คะแนน 199 712
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัจดทะเบียน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การประเมิน (ประจำปี) ผลการประเมินของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนในระดับดีเลิศ บริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจ
2562 ดีเลิศ
Top Quartile Companies by Market Capitalization
193 677
2563 ดีเลิศ
Top Quartile Companies by Market Capitalization
240 692